Ledelse og kommunikasjon                

 

 

Forskning viser at ord kun utgjør rundt 30% av det vi kommuniserer. Resten kommer fra kroppsspråk. Det er derfor det er så viktig som leder å være  bevisst på eget kroppsspråk og måten du fremfører et budskap på.

 

Kroppsspråk er alt som er synlig i den ikke-verbale kommunikasjonen,  ansikts-uttrykk, kroppens bevegelser, holdning og bevegelse med hender, armer, føtter, fingre, øyne og hode.

 

Mesteparten av hva vi sier via vårt kroppsspråk skjer ubevisst uten at vi selv er klar over det. 

 

Innstillingen eller holdningen vi viser eller har til mottaker av budskapet, har stor betydning for hvordan det blir fremført og oppfattet. Vi formidler våre egne følelser der og da.

 

I den verbale fremstillingen av budskapet er altså tonefall og toneleie avgjørende for hvordan budskapet vårt blir oppfattet, siden dette gjenspeiler hvilke følelser vi selv legger i måten ordene blir formidlet på.

 

Hvis to mennesker forstår og liker hverandre, så tilpasser de tonefall, fakter, mimikk og hode- og kroppsholdning etter hverandre under en samtale.

 

Så når du kommuniserer med dine medarbeidere så vil du i større eller mindre grad synliggjøre om du liker de eller ikke med måten du kommuniserer med de på.  Det er dessverre ikke alle ledere som er nok bevisst på dette. 

 

 

Noen ganger sier et bilde mer enn ord. For å kommunisere at noe er vakkert så kan ord bli overflødige.

Dette bildet ble tatt fra min veranda på Stabekk 1.mars 2021.

 

Hvordan ser du på dine medarbeidere?

 

Hvordan du som leder kommuniserer noe og hvordan det blir oppfattet kan si mye om hvordan du som leder ser på dine medareidere. 

 

Hvilke relasjoner du har til dine medarbeidere kan avsløres med måten du kommuniserer med de på. 

Er du leder eller sjef? En sjef ser på sine medarbeidere som sine «undersåtter», mens en leder er lagbyggeren, og viser en helt annen holdning og innstilling overfor sine medarbeidere. En slik forskjell i holdning til en som ser på seg selv som en «leder» og en som ser på seg selv som «sjef» fremkommer ofte i kommunikasjon.

 

Mange som ser på seg selv som «sjef»  smisker oppover i organisasjonen, men opptrer med ovenfra og ned holdninger overfor sine egne medarbeidere eller «undersåtter».  Dette kan enkelte ganger gå så langt at det kan oppfattes som mobbing og utfrysing. Å se ned på og behandle sine medarbeidere som «undersåtter»  på grunn av «status-nivå» er respektløst. En slik oppførsel fra en leder er å anse som mobbing. Mobbing foregår ikke bare i skolen, men i stor utstrekning også på enkelte arbeidsplasser. 

 

Når andre medarbeidere observerer at slike forhold oppstår er det viktig å opptre støttende overfor medarbeidere som opplever dette.

 

Det motsatte av mobbing kalles gleding, sier Siri Abrahamsen. Hun har en hjemmeside som fokuserer på gleding. Søker du på «gleding» så finner du siden hennes.

 

Om vi retter fokus på gleding så vil vi bevisstgjøre flere på å gjøre noe positivt for hverandre.  Hvem har jeg gledet i dag, kan vi da spørre oss selv. Siri fortalte i radioprogrammet «Mellom himmel og jord» 7/3-2021 om hvordan hun i oppveksten hadde opplevd å bli utestengt og utfrosset. 

 

Heldigvis så er ikke alltid dårlig kommunikasjon ensbetydende med at du er ubrukelig i en lederrolle. Det kan være så enkelt at du er sliten, stresset eller dårlig forberedt når du skal formidle et budskap eller gjennomføre en samtale med en av dine medarbeidere. I slike situasjoner er det da viktig at du som leder er bevisst på dette og kanskje heller venter med kommunikasjonen til du har fått hentet deg litt inn igjen. Ta heller den planlagte samtalen noen minutter senere slik at budskapet ditt blir riktig formulert og oppfattet. 

 

Hvilke tanker og følelser du ønsker å formidle kan påvirke ulikt i forhold til hvilke grupper eller personer du kommuniserer med. God Kommunikasjon kan bygge opp en person og dårlig kommunikasjon kan bryte personen ned.

 

Måten et budskap blir formidlet på eller måten du snakker til en av dine medarbeidere på kan altså være avgjørende for om du tilfører energi slik at personen føler seg vel, eller i motsatt fall det kan få en medarbeider til å føle seg mindre verdifull og uønsket.

 

Hvilken frekvens du kommuniserer på, og gir tilbakemelding på, påvirker lagånden og bedriftskulturen i teamet ditt.  Tenk derfor over om du er på en frekvens av kjærlighet eller om du formidler på en frekvens som skaper frykt og mistrivsel.  Forskjellen er stor,  enten kan det ende med en godfølelse av å bli satt stor pris på, eller motsatt å føle seg å være uønsket. En medarbeider som føler seg verdifull gjør at personen alltid vil gjøre sitt ytterste for at avdelingen/teamet skal lykkes.  

 

Når du kommuniserer med dine medarbeidere tenk igjennom om du er kvass eller mild, blid eller sur,  vennlig eller uvennlig. Hva du velger å være vil kunne bety enten enhet eller splittelse.

 

Bli derfor bevisst på hvordan du oppfører deg som person,  hvordan du formulerer ditt budskap. Tenk i gjennom hvordan du kan bli oppfattet og hvordan du ønsker å bli oppfattet.

 

I forkant av en samtale eller formidling av et budskap til avdelingen din,  forbered deg godt og tenk igjennom på forhånd hvordan du tror dine medarbeidere vil oppfatte deg om du gjør slik eller slik, om du sier det på den eller den måten. Men for all del,  vær ærlig i budskapet ditt. Om du ikke formidler sannhet vil du alltid bli avslørt.    

 

Vi har alle ulike roller og arenaer som vi opptrer på, uansett hvilken arena du opptrer på, tenk over hvordan du oppfører deg og hvordan du formidler et budskap enten det er i familielivet, på jobb, blant venner, blant kollegaer eller overfor medarbeidere dine. En dårlig opplevelse på en arena vil du ubevisst ta med deg til neste arena.

 

Husk  at om du formidler glede,  lidenskap,  latter, entusiasme, omsorg, fred, toleranse og samarbeid så er du på kjærlighetsfrekvensen.

 

En Gallup-undersøkelse har vist at så mye som 77% av medarbeiderne ikke er engasjert i jobben sin, bare 16% er veldig engasjert, så det er et stort potensiale i å skape større engasjement og stolthet til arbeidsplassen sin.

 

PS: Vær oppmerksom på at her kan det likevel være store forskjeller fra en bedrift/virksomhet til en annen. Kanskje du har mye bedre tall å vise til for din enhet eller virksomhet?

 

Lederevaluering og medabeider-tilfredshet henger sammen

 

Hvorfor reagerer vi forskjellig? Ulike personligheter eller typologier reagerer forskjellig. Det er i hovedsak 5 personlighetstrekk som vi alle har ulik grad av, dette kan være en årsak til at vi reagerer forskjellig på ulike budskap eller situasjoner. For eksempel så kan vi reagere ulikt på stress-situasjoner og selv bli mer frustrert der andre reagerer mindre.  

 

Et nyttig verktøy for å forstå hverandre bedre i en avdeling kan være å bygge opp en kultur med å gi hverandre åpne og ærlige tilbakemeldinger, spesielt i forholdet mellom medarbeider og leder.  For å få til dette må du som leder være moden og klar for å spørre dine medarbeidere om hvordan de opplever deg i din lederrolle. Du må da være forberedt på å kunne takle alle innspillene som da kan dukke opp. 

 

En dyktig leder er mottagelig for både positive og negative tilbakemeldinger. Du vil da som leder oppleve at du blir bedre kjent med dine medarbeidere. Selv om alle medarbeidere skal behandles rettferdig, vil du som leder da se at ulike personligheter vil ha behov for ulik tilbakemelding. Kjenner du dine medarbeidere, bygges det en åpenhet rundt hvordan dere kommuniserer og hva som er bra og ikke. 

 

Det er ikke alle personer vi opplever å gå godt sammen med. Et godt tips da er å finne noe som er bra med  personen du ikke liker eller som du har en dårlig relasjon til. Det vil da være stor sannsynlighet for at forholdet til personen blir bedre.  

 

Et menneske sine hjertebølger kan påvirke personer sine hjernebølger (kilde: Non-profit organisasjonen HeartMath).
Mennesker du liker eller ikke kan du altså forandre ditt syn på. Du har kraften til å endre noen du ikke liker til å like personen ved å se på de på en annen måte.  En leder med hjerte-fokus kan derfor endre en hel avdeling sin hjernefrekvens. 

 

Loven om relativitet handler om hvordan du har det i forhold til noe eller noen.  Jeg kan ha det bedre eller dårligere, men i forhold til hva? Vi gir merkelapper til alt mulig. Flott eller fin, men i forhold til hva?

 

Hun er en god leder, men i forhold til hva? Alt er altså relativt.  Vi er alle brikker, og vi er alle unike. Vi kan gjøre hverandre gode dersom vi som grunnholdning har en "Attitude of grattitude" (en holding for takknemlighet),  da vil vi alltid finne noe vi er takknemlig for. 

 

I kommunikasjon kan ordene du har fått formidlet eller kommunisert være de samme som andre personer har fått formidlet, men innholdet kan likevel oppfattes helt forskjellig. Vi må derfor være bevisst på hva vi sier og ikke minst hvordan vi sier det for å gi et mest mulig presist bilde i vår kommunikasjon med andre.

 

Hver av oss har forskjellig utdanning, ulike opplevelser, ulik oppfatning, ulike ferdigheter vi mestrer,  og vi innehar forskjellige personlige egenskaper. Vi har vår egen måte å se ting på; det vi føler, tolker, tenker og handler i relasjon til alt rundt oss i verden. Og hver enkelt av oss har forskjellige rolle-modeller og hvordan vi ser på ting.

 

Hver enkelt av oss legger vekt på det vi selv synes er viktig utifra våre egne erfaringer. Du har sikkert sagt eller tenkt at en annen person har feil, men det du da egentlig sier er at denne personen ikke mener det samme som deg selv. I motsatt fall så har en person som tenker likt med deg eller mener det samme som deg, rett.

 

En annen av universets lover er "Loven om kjønn", å balansere mellom kvinnelig og maskulin energi. Yin er (feminin energi) å lytte til hjertet og intuisjonen vår, å lytte innover til våre idéer og drømmer.  Yang (maskulin energi) står for handling, gjennomføring og action.

 

Vi har alle begge energiene, men er ikke like flink til å bruke både Yin og Yang. I verden i dag er vi for mye opptatt av handling og mål, så Yang er for dominerende nå her på jorden. Vi bør derfor finne en bedre balanse mellom Yin og Yang. Når vi finner en god balanse mellom Yin og Yang da utfører vi handlinger (Yang) basert på hva vår Yin energi forteller oss.  

 

Ja mer skapelse fra hjertet er det behov for nå, så vi trenger å aktivere mer av det feminine i oss. Konflikt og konkurranse er det nå for mye av, egoet har for tatt for stor plass. Vi trenger derfor å roe ned sinnet, lytte mer til idèer og drømmer (Yin) og deretter foreta handling (Yang).

      

Når dine medarbeidere føler seg viktig og betydningsfull vil de lettere komme opp med nye ideer og drømmer, de henter frem sin Yin-energi (feminin-energi).

 

Kanskje den beste medisinen er mer av "GLEDING" slik som Siri Abrahamsen uttrykker det. Hun sier det slik;

 

"Hva er så medisinen som bringer vennskap, inkludering, trivsel, toleranse og respekt på banen? Det koker ned til hver enkelt av oss – hva vi står for, mener, tillater oss og si og gjøre. Vi må vite hva vi skal gjøre, hva vi vil se mer av? Det er på tide å snu fokus - til GLEDING, omsorg, trivsel, snillhet, anerkjennelse, vennskap, inkludering, toleranse, respekt og raushet."

 

Ekte kommunikasjon

 

Kommunikasjon er sammensatt av ord, lyd/bilde,  og kropps-språk. Når vi kommuniserer formidler vi følelser, den vi virkelig er.  Eller motsatt, den personen vi ikke er (dersom vi «spiller» en rolle)

 

Kommunikasjon som ikke er ekte, og som ikke er forankret i oss selv, vil ikke bli oppfattet som troverdig. 

 

Hver og en av oss er altså kanaler som sender på ulike frekvenser (eller radiobølger.)

👉Formidler vi kjærlighet så er vi på en høy frekvens

👉Spiller vi på frykt eller er utrygg på oss selv, så sender vi på en lav frekvens.  

👉Tankene og følelsene som vi kommuniserer og sender ut gjengir vår vibrasjon og personlige frekvens.  

👉Hver tanke og følelse som vi sender ut har sin egen frekvens.

 

Ta vare på deg selv, ta vare på hverandre!

 

 

 

 

Send meg gjerne en e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med meg. Du kan også ringe meg på 97670504.

 

Det er med glede jeg deler min kunnskap og erfaring om du trenger en samtalepartner. 

 

Ta kontakt om du ønsker hjelp til:

 

  • Lagbygging
  • Målbildeprosesser
  • Lederutvikling
  • Servicekvalitetsprogram- «Det lille ekstra»
  • Tekstoppdrag

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad