Ledere på glattisen?                    

Bildet fra søndagsturen på Fornebu 14.februar 2021 er et eksempel på at et hav av muligheter

kan bli forandret til et hav med nye muligheter. 

 

 

Det har den siste tiden vært skrevet mye om mellomledere sin fremtidige rolle.  Noen av innleggene har gått så langt at de hevder at mellomleder-rollen er moden for museum og at løsningen er selvledelse.  Vi har ikke bruk for mellomledere lenger skrev Trine Larsen i DN 17/1-2021.  I mitt Blogginnlegg 26/1-2021 «Er det behov for nye Ledelse-teorier?» kommenterte jeg artikkelen til Trine Larsen, og kom med mine synspunkt på leder-rollen,  og at det er mange leder-oppgaver som ikke kan erstattes med selvledelse.

 

I ettertid har jeg sett flere andre som også har reagert, så mellomlederen er ikke klar for museum. Den som går sterkest ut med å forsvare mellomlederen sin rolle er Monica Rydland, forsker ved NHH og programdirektør NHH executive,  i sitt innlegg i DN 21/1-2021 kommenterer hun påstandene til Trine Larsen. Rydland sier: 

"Mellomledere skal bidra til endring, ikke være kontrollører. For å sikre omstillingsevne, er vi avhengig av dyktige mellomledere. Og noen må børste støv av sine utdaterte holdninger som at mellomledere er kontrollører uten verdi."

 

I innlegget sitt sier Rydland videre; "Mellomledere er sentrale endringsagenter som står overfor balansekunster i endringsprosesser. De må endre seg selv og samtidig endre andre."

 

Rydland er tydelig på at vi er avhengige av dyktige mellomledere for å sikre omstillingsevne.  I følge Rydland vil det være viktig å utvikle mellomledere til å inneha rollen som kompetente endringsagenter i fremtidens arbeidsliv.

 

I Ledernytt 13/2 -2021 er det publisert en artikkel om «Mellomlederens lederdilemma - er jeg leder eller blir jeg ledet.» Fokuset her er at mellomlederen blir skviset mellom to nivåer, toppledelsen som leder mellomlederen, og medarbeiderne som mellomlederen selv skal lede. 

 

I Aftenposten 13/2-2021 er det også en artikkel som omhandler mellomlederen sin rolle.  Tittelen på denne artikkelen er ; «En mellomleders død.»  Det er Anita Krohn Traaseth (Næringslivsleder og forfatter) som står bak artikkelen, og hun kommenterer også den  fremtidige rollen til mellomledere,  og mener heller ikke at de er moden for museum. Hun mener tvert i mot at de fortsatt vil ha en viktig rolle. Hun sier i artikkelen at; « Å motivere og å mobilisere mellomledersjiktet er noe av det viktigste toppledere kan gjøre for sine eiere og mederabeidere nå.»

 

Krohn Traaseth referer til Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI sin uttalelse ; «Dyktige mellomledere er en nøkkelfaktor til at bedrifter lykkes, fordi det er dem som oversetter fra toppledelsens visjoner til dagligdagse avgjørelser, og deres påvirkning er større enn toppledernes.»  En uttalelse som hun sier seg helt enig i. Mellomledelse er alt annet enn museumsklart avslutter hun artikkelen med.

 

Det var betryggende å lese at så mange kom på banen for å "forsvare" at lederrollen fortsatt har et viktig plass  i det å skape og utvikle organisasjoner i bedrifter, virksomheter, lag og organisasjoner.

 

Om du vil lese innlegget mitt fra 26/1-2021 så er det en link her; «Er det behov for nye Ledelse-teorier?»

 

 

Hva er mulig å få til med dette laget?

 

Alle ledere bør jevnlig stille seg selv spørsmålet: «Hvordan får jeg det beste ut av laget mitt?» Er du leder så er du lagbygger, du har ansvaret for å utvikle dine medarbeidere individuelt og laget ditt,  slik at dere sammen kan løse alle oppgavene på best mulig måte.  Det gjelder også som leder å kunne se nye muligheter som kan åpne opp for nye forretningsområder og økt inntjening.  Ved å tilføre økt kunnskap og utvikle ferdighetene til dine medarbeidere bygges spisskompetansen ytterligere. Det er et lederansvar å se etter mangfold som kan tilføre teamet ditt nye ferdigheter og kunnskap. 

 

Det er du som leder som skal gi den enkelte i teamet ditt anledning til å vise seg frem, hvem de er og hva de står for. Når medarbeiderne i teamet får lov til å føle seg betydningsfulle, så skaper det trygghet, det blir da lettere å spille hverandre gode.

 

Andre spørsmål du som leder bør stille deg selv:

 

 • Har vi den rette teambalansen?
 • Er  det ferdigheter vi mangler og som vi bør utvikle eller tilføre teamet?
 • Hvem skal utvikles i de ulike rollene, eller dekke de ulike rollene i teamet?

 

Lederrollen i teamet er at du som coach har rollen med å bevisstgjøre den enkelte medarbeider på sin egen situasjon og rolle i laget og få frem de sterkeste sidene til hver enkelt.

 

Her er noen eksempler på noen enkle spørsmål for å bevisstgjøre:

 

 • Hva kan du?
 • Hva er du god på?
 • Hva kan vi bruke deg til?
 • Hva er din spisskompetanse?
 • Hvordan kan vi best utnytte din spisskompetanse til vekst for de andre medlemmene i teamet?

 

 

Våger du å risikere noe nytt?  Hva skal til for at du

beveger deg litt utenfor trygg sone?

 

Hvor modig er du? 

 

 

Å flytte grenser er med på å skape vekst og utvikling. Som leder,  gå foran og vis vei,  når du får dine medarbeidere til å flytte seg ut av trygghet-sonen vil de ta større ansvar for egen utvikling og blir i stand til å løse flere nye oppgaver. En medarbeider som er for langt ut av trygghetssonen vil kunne få angst siden utfordringen vil bli for stor i forhold til ferdighetene, i motsatt fall vil en medarbeider som aldri tar nye utfordringer bli sløv og får ikke utnyttet sitt virkelige potensial. 

 

Leder sin utfordring er å få til riktig balanse mellom utfordringer og ferdigheter, men samtidig pushe litt ekstra for å presse medarbeider i større og større grad ut av trygg sone.   Det er det som skaper størst utvikling.

 

Mange har også en mental sperre for nye ting, så da gjelder det at du som leder bruker dine coaching-ferdigheter og  utfordrer den enkelte til å bryte nye barrierer. Når nye barrierer brytes er det viktig at du som leder er med på å feire dette. På den måten skaper du også en treningskultur for å bli bedre. Med en slik kultur vil nye barrierer og utfordringer bli enda lettere å forsere. 

 

Med en slik treningskultur vil ferdigheter til de andre i teamet også øke, det blir smittsomt. Det blir også en ære fra team-medlemmene å lære de andre i teamet ferdigheter som de selv er gode på.  Slik skaper dette ekte motivasjon som kommer innenfra, mestringsfølelsen øker både individuelt og i teamet.  Det fremmer igjen teamfølsen og vi- følelsen, og resultatet blir god lagånd. Team-medlemmene utnytter på denne måten sin spisskompetanse til vekst for de andre medlemmene i teamet. 

 

Det som skjer når flere ikke er redd for "å være på tynn is", er at de ikke lenger begrenser seg selv eller blir redd for å mislykkes. Når flere "tør seg ut på glattisen" så bygges det opp en solid plattform i teamet ditt med følgende effekt hos dine medarbeidere:

 

 • De våger å risikere noe nytt.
 • De våger å se latterlig ut, men prøver igjen om det ikke går bra der de tidligere ga opp.
 • De blir sterkere og tåler mer uenighet.
 • De blir flinkere og tryggere på å motta tilbakemelding,  både ros og ris.
 • De blir flinkere til å verdsette forskjeller, de som ikke er akkurat slik som seg selv.
 • De oppdager at de likevel ikke går gjennom isen om de gjør en feil første gang de prøver.

 

 

Et hav av muligheter

 

Et hav av muligheter kan bli til et hav med nye muligheter,  det viser bildet fra Fornebu på søndag.  Fjorden er blitt forvandlet av at sjøen har endret form og har blitt til is. Et mangfold av ulike aktiveter ute på isen ble resultatet av denne forvandlingen. 

 

Slik er det også med andre muligheter, det ligger et hav av bevissthet som vi er knyttet opp mot,  om vi tror på at alt er knyttet sammen i et felt av ren energi.   Hver og en av oss er å regne som et "energi-fartøy" som kan skape, gjøre, produsere og erfare.  Vi kommuniserer med dette feltet i form av tanker og følelser.  Det vi sender ut av energi vil komme tilbake til oss. Våre tanker og følelser legger grunnlaget for vår vibrasjon og personlige frekvens som vi sender på. Hver tanke og følelse har sin spesifikke energi-enhet. 

 

Alt er altså energi, tanker er energi og følelser er energi. Energi forsvinner ikke, men den kan endre form.  Det vi sender ut i dette havet av energi, som vi kaller universet, vil komme tilbake til oss. Vi har et bredt spekter av følelser. Kjærlighet har en høy frekvens, en positiv energi, og i motsatt ende av skalaen er frykt,  som har en lav frekvens , en nedbrytende negativ energi. Alle våre følelser springer ut fra hvordan vi ser på livet, de er relatert til det som er vårt nivå av bevissthet. 

 

Alt er bevissthet og bevissthet kan ta form enten som materie eller energi, det er de to formene bevissthet kan ha. Det vi kaller materie, det vi kan se, ta på og føle. For eksempel en stein,  er egentlig komprimert energi og den har sin egen frekvens. Alt vibrerer, ingenting står stille.

 

Energi og materie er derfor to sider av samme sak. Alt i den fysiske synlige verden som vi ser er laget av atomer, atomer er energi. Energi er bevissthet, alt er bevissthet.

 

Informasjonen om energi og bevissthet,  som jeg her refererer til, har jeg hentet fra kurset «Universets 12 Lover», et kurs av Camillo Løken. Det kurset kan jeg sterkt anbefale. Loven om tiltrekning har sikkert mange av dere kjennskap til, men det finnes i alt 12 Lover i Universet om hvordan ting fungerer og henger sammen.

 

Men hva kan vi så bruke dette til i det daglige? Jo, vi kan være mer bevisst på det vi ønsker å skape, på hvordan vi kan oppfylle våre drømmer og det vi brenner for. Når vi vet hvordan ting fungerer så blir det lettere å være mer bevisst på det vi sender ut.

 

For å få til noe du som leder brenner for, eller få «tilgang» til nye idéer,  vil det å gjennomføre «en 3 trinns Skapelsesprosess»  i sammen dine medarbeidere være nyttig. Skapelsesprosessen kan være starten på en målbildeprosess, (hvor er vi - hvor skal vi - hvordan skal vi komme dit).

 

3 trinns Skapelseprosess:

 

 • —> Tanke (idé - kreative tanker)
 • —> Ord (uttalt og skrevet ned)
 • —> Handling (gjennomføring)

 

Tanke (idé - kreative tanker)

 

Prosessen med å skape starter med tanker. Et sitat fra Mahatma Gandhi beskriver dette godt: «Mennesket er kun produktet av sine tanker, hva han tenker det blir han.»

 

Forsterkes tankene med sterke følelser, noe som vi brenner for å få til, kobler vi på hjertet. Hjertet produserer elektriske felt som er 60 ganger sterkere enn det av hjernen,  og det produserer magnetiske felt som er 5000 ganger sterkere enn det av hjernen.  Når det gjennomføres en kreativ tankeprosess i sammen med andre, og de som er involvert føler at de er fri til å komme opp med gode idéer, vil idéene som kommer ofte være tanker som i utgangspunktet ikke virker logisk og gjennomførbare. I en slik tankeprosess bruker vi intuisjonen vår som er en sterk energi i nyskapning.

 

Intuisjonen (vår indre kraft) henter frem følelser fra vårt indre og det gjør at vi da ser ting på en annen måte enn ved logisk tenking.  Bruk av intuisjon gir derfor ofte en helt annen dimensjon og kan føre til gjennombrudd for helt nye løsninger og produkter som vi tidligere ikke har sett, på grunn av at vi i vårt logiske tankemønster ikke ser disse mulighetene. 

 

Det er mye som ikke er oppfunnet enda. Sett deg sammen med teamet ditt eller andre støttespillere og start en kreativ tankeprosess for å finne nye løsninger. 

 

Skapelsesprosess starter altså med tanker. Forfatteren og gründeren Jack Canfield (USA) beskriver også viktigheten av å begynne en tankeprosess først: «Jeg bygde mitt selskap 2 ganger. Først i mitt sinn, deretter i den ytre verden.»

 

Ord (uttalt og skrevet ned)

 

I dette steget formuleres tankene og idéene til tydelige målbilder som det skal jobbes med å oppnå. (Kort versjonen)

 

Handling (gjennomføring)

 

Dette blir beskrivelsen av hva, når og hvordan hele prosessen skal gjennomføres. (Kort versjonen)

 

 

 

 

 

 

I boken «Ledelse er  enkelt» får du enkle beskrivelser og tips om hvordan håndtere mennesker i din rolle som leder, og at ledelse først og fremst er å bygge lag. Klikk på bildet av boken for å kjøpe den. 

Send meg gjerne en e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med meg. Du kan også ringe meg på 97670504. .

 

Det er med glede jeg deler min kunnskap og erfaring om du trenger en samtalepartner. 

 

Jeg kan hjelpe deg med:

 

 • Lagbygging
 • Målbildeprosesser
 • Lederutvikling
 • Servicekvalitetsprogram  «Det lille ekstra»
 • Tekstoppdrag

 

Et lite tips:

 

Hold deg sammen med de som gir deg energi!

 

Til deg som er leder, still deg ofte spørsmålet:

«Hvordan får jeg det beste ut av laget mitt?» 

 

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad

 

Mine Instagram-innlegg finner du ved å trykke på bildene under.